สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-25

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 17/2564

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 17/2564 โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี, นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ การดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานและองค์กร หน่วยควบคุม รักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 หน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ คือ 1. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 โดยขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งให้อำเภอ รวบรวมข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่โดยไม่จำกัดเฉพาะประชาชนที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้น รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวดำเนินการบริหารจัดการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบ กรณีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการคุ้มครองและรักษาตามสิทธิประกันสุขภาพ หากผิดกฎหมายก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตลอดจนให้ตรวจสอบไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เข้า – ออก นอกเขตพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่กำหนดโดยยื่นคำขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย //2. การจัดระบบการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อสม. ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์กักตัว เพื่อสังเกตุอาการและควบคุมให้ครบตามที่สาธารณสุขกำหนด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*