สังคมท้องถิ่น

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%98

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์.ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรในระดับจังหวัด (OPP) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 โดยมี นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายพีระเดช เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงาน

โดยมี ดร.มรกต กำแพงเพชร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรและแผนบริหารจัดการสินค้า เครื่องมืและเทคนิคการจัดทำแผน ให้แก่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 3 แห่งๆ ประกอบไปด้วย 1. สหกรณ์การเกษตร บางบ่อ จำกัด 2. สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด 3. กลุ่มเกาตรกรทำนาบางโฉลง ตลอดจน หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สำหนักงานตรวจบัญชีจังหวัดสมุทรปราการ สำหนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ

สำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ 2. เพื่อผลักดันให้สหกณณืและกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนยืกลางในการรวบรวมจัดเก็บและแปลรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกณณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงบริหารจัดการด้านการตลาดได้ตลอดห่วงซาอุปทาน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*