สังคมท้องถิ่น

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรในระดับจังหวัด (OPP) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับอำเภอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรในระดับจังหวัด (OPP)และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564

โดยมี นายพีระเดช เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป้าหมาย ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนดังกล่าว และจัดทำ VTR แสดงผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย สหกรณ์เป้าหมาย 3 แห่ง ๆ ละ 3 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 คน และหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด จำนวน 19 คน ที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและแผนบริหารจัดการสินค้าแก่บุคลากรของสหกรณ์ ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและแผนบริหารจัดการสินค้าของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*