สังคมท้องถิ่น

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสีเขียว ณ บางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยนางสาวสุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการตำแหน่งเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ได้มีการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ มีตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสีเขียว ณ บางด้วน เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ จากนายศักดิ์ดา พรมหา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*