ทันข่าว

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรแปรรูป

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรแปรรูป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มิ.ย.64 นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1, 2 และส่วนกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์สุเมษ เลิศจริยพร สาขาวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคุณณัชพัชช์ อัษฎบดีทิพย์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สหกรณ์สถาบันการเกษตรกร และหน่วยงานภาคีในพื้นที่จังหวัดมุทรปราการ ที่เข้ารับการอบรม

จากการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร” รุ่นที่ 1 โดยส่งเสริมการผลิต พัฒนาสินค้าการเกษตร พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนด้านการตลาดเป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ลงไปถึงระดับชุมชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเข็มแข็งพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

สำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ 2. เพื่อผลักดันให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมจัดเก็บและแปลรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกณณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงบริหารจัดการด้านการตลาดได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*