ทันข่าว

ภาคอุตสาหกรรมร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังมีมือมืดแอบทิ้งกากอุตสาหกรรม รวมถึงการรุกล้ำคลองสาธารณะย่าน ต.บางปู

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2

ความคืบหน้าจากที่ “บ.ฟอกหนังไทยรุ่งเรือง” ร้อง รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบมือมืดลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารเคมี และพบการรุกล้ำคลองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลบางปู 52

จากที่ นายณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล กรรมการบริษัท ฟอกหนังไทยรุ่งเรือง จำกัด นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์ ร่วมกันตรวจสอบระหว่างกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษ และอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ในกรณีมีการนำกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารเคมีฝังกลบพื้นที่ซอยเทศบาลบางปู 52 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษและอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ได้มีหนังสือตอบกลับไปในแนวทางเดียวกัน สรุปใจความได้ว่า การจัดการกากอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หลังจากที่นายณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล กรรมการบริษัทฟอกหนังไทยรุ่งเรืองจำกัด นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์ ร่วมกันตรวจสอบระหว่างกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษ และอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลบางปูกรณีมีการนำกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารเคมีฝังกลบพื้นที่ซอยเทศบาลบางปู 52 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษและอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลบางปู ได้มีหนังสือตอบกลับไปในแนวทางเดียวกัน ในเรื่องของการจัดการกากอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการปรับปรุงผิวดินในพื้นที่แล้ว แต่การลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวของกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเพียงหน่วยงานเดียว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น ทางบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำกัด ยังไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานเก็บตัวอย่างดินไปตรวจสอบอีกด้วย ทำให้ไม่มีผลการตรวจสอบในที่ดินแปลงดังกล่าว และไม่สามารถตรวจสอบดินได้ครบถ้วนตามที่ได้ร้องเรียนไปนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบน้ำในจุดปล่อยน้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่ แม้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจน้ำเสียจากแหล่งน้ำใกล้เคียง(คลองตาแสง)ซึ่งอยู่ด้านหลังบ่อบำบัดน้ำเสียใกล้กับจุดปล่อยน้ำเสียของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่ พบว่ามีค่าต่ำกว่ามาตรฐานและยังพบสารเคมีที่อาจได้รับการปนเปื้อนจากของเสียในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมฟอกหนังอีกด้วย ซึ่งในเบื้องต้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ออกคำสั่งให้มีการปรับปรุงการแก้ไขกรณีดังกล่าว และกรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือแจ้งจังหวัดสมุทรปราการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และเทศบาลตำบลบางปูในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และแจ้งผลดำเนินการให้กรมควบคุมมลพิษทราบ นายณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล เปิดเผยว่า นอกเหนือจากนั้นยังตรวจสอบพบการรุกล้ำแนวคลองเขตจากโรงงานฟอกหนังในพื้นที่มานานกว่า 40 ปี จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศของ กรมแผนที่ทหาร เปรียบเทียบกับภาพจากเว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/

โดยปัจจุบันปัญหาการรุกล้ำคลองตาแสงนี้อยู่ระหว่างการรังวัดเพิ่มเติมจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เพราะการรังวัดในครั้งแรกไม่สามารถรังวัดได้ทั้งหมด เหตุจากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นผู้รุกล้ำ และอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ต้องมีการเลื่อนการรังวัดออกไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*