ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกวิกฤตมีโอกาส ชาวสมุทรปราการได้ เฮ! อบจ.สมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด อันดับหนึ่ง ของ 69 อปท.

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97

ข่าวดี ชาวสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่นได้มากสุด ‘สำหรับ จำนวนประชากรที่จะได้รับวัคซีน 99,000 คน’

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่ารับทราบจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้รับ ‘จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ หน่วยงานที่ส่งเอกสารแจ้งแผนการจัดลำดับกลุ่มการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม Format Form ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ามาครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 69 หน่วยงาน’

ซึ่ง อบจ.สมุทรปราการได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับจำนวนประชากรที่จะได้รับวัคซีน 99,000 คน ขอกราบขอบพระคุณราชณวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในนามของชาวสมุทรปราการด้วย

ขั้นต่อไป จะมีการเตรียมประสานโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวางแผนการนัดหมายการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะแจ้ง ให้พี่น้อง ชาวสมุทรปราการทราบต่อไป

อนึ่ง การได้รับจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งนี้ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการประสาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การขอรับจัดสรร นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้พี่น้องชาวสมุทรปราการให้ได้รับวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเร็วที่สุด

หลังจากการอนุมัติงบประมาณ นายกนันทิดา แก้วบัวสาย นายก.อบจ.ได้สั่งดำเนินการจัดหาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งประสาน สั่งจองวัคซีน Sinopharm จาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทันที

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*