ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงการณ์เปิดลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์ม

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.ค.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ร่วมแถลงการณ์เปิดลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์ม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรวัคซันตัวเลือกชิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 ซึ่งในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรวัคซันตัวเลือก ”ชิโนฟาร์ม” มากที่สุดคือ จำนวน 99,000 คน ในนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาจัดสรรวัคซีนให้แก่ อบจ.สมุทรปราการ เพื่อนำมาบริการแก่ประชาชน ในครั้งนี้

เพื่อให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง มิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก ”ชิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ผ่านทางเว็บไซด์ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง QR Code หรือ www. วัคซีนสมุทรปราการ หรือ www.samutprakanvaccines.com ช่องทางที่ 2 จุดให้บริการรับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.โดยะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียนให้ทุกท่าน และ ช่องทางที่ 3 อสม. ทสม. สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขัอมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน

สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียนมีเพียง 3 ขั้นตอน คือ 1. กดลงทะเบียนรับวัคซีน และกดยินยอมให้นำข้อมูลที่ลงทะเบียนส่งไปยังสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีน 2. กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเตือนและยืนยันสิทธิผ่านช่องทางที่เลือกไว้ ทั้ง SMS Application LiNE หรือการโทรแจ้ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทะเบียน 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัย หรือทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 3. ยังไม่เคยลงทะเบียนการฉีดวัคซีน COVID-19 จากหน่วยงานอื่น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*