สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 30/2564 เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการ

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-27

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 30/2564 เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 30/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ (คนไทย, ต่างด้าว) และผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน การขอยกเว้นค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประจำศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ระดับอำเภอ

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ(ฉบับที่ 15) การพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชน(Community Isolation) เพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางพลี 2 แห่ง และขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด-19 Pfizer สำหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมาย และ(ร่าง) ลำดับความสำคัญของผู้ที่จะได้รับเข็ม 3 Pfizer การดำเนินการให้คำแนะนำประเมินมาตรการ Bubble&Seal ในกลุ่มก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 13 การดำเนินงานมาตรการควบคุมโรค โดยทีม CCRT ในพื้นที่ ขอตรวจคัดกรอง Antigen test Kit (ATK) ในพื้นที่ การดำเนินงานควบคุมโรคในชุมชน Community Isolation และ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการติดตาม ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน CI ขอขยายจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการไม่รุนแรง(Community Isolation) อำเภอพระสุมทรเจดีย์ และพิจารณาการขออนุญาตจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ 1

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*