สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของท่าอากาศยานประจำปี 2564

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88-6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดการฝึกซ้อมบนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top Exercise) ตามแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2564 กรณีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย และการโจมตีด้วยอาวุธ เพื่อรองรับและเเก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (3 ก.ย.64) เวลา 09.30 น. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในจัดการฝึกซ้อมบนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top Exercise) ตามแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ และสามารถนำไปปฏิบัติในสถานการณ์การกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติพงศ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) ไม่สามารถทำการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ(Full Scale Exercise)ได้ จึงได้ปรับการฝึกซ้อมเป็นในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top Exercise)แทน โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้กำหนดสถานการณ์สมมุติ ในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับสถานการณ์การละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยในบทที่ 7 และการโจมตีด้วยอาวุธ และการก่อวินาศกรรมในบทที่ 2 ของแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การฝึกซ้อมครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ปฎิบัติงานใน ทสภ. สามารถแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องตามแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme: NCASP) โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ฯลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ทสภ. เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงจัดให้มีการฝึกซ้อม บนโต๊ะสถานการ์ณจำลอง (Table-top Exercise) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ อีกทั้ง เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน รวมถึงให้ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของขั้นตอนความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ซึ่งทำให้การฝึกซ้อมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*