สังคมท้องถิ่น

กฟผ. เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1

กฟผ. เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) พร้อมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

กฟผ. และบริษัท ซีคอท จำกัด พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) กำหนดให้มีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงและปริมณฑล กฟผ. และ บริษัท ซีคอท จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลของโครงการ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ และจัดให้มีการถ่ายทอดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ โดยแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 14.00 – 17.00 น. รวม 14 รอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามวันและเวลาที่สะดวก โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านสื่อออนไลน์ตาม QR Code หรือที่เว็บไซต์ www.egat.co.th และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแบบประเมินออนไลน์หรือส่งแบบประเมินกลับทางไปรษณีย์ได้ จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณาตามหลักวิชาการให้ครอบคลุมทุกประเด็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลของประชาชน เพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*