ท้องถิ่น

พช. ตั้งคณะกรรมการสตรีสมุทรปราการชุดใหม่

%e0%b8%9e%e0%b8%8a-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจัดให้มีการประชุมผู้แทนคณะกรรมการสตรีอำเภอ (กพสอ) ครั้งที่2/2564 โดยมืวาระการคัดผู้เลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ (กพสจ) แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ย. 64นี้ โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือก น.ส.วันดี เชยนาค เป็นประธาน น.ส.ธนภรณ์ บุญประเสริฐ น.ส.มณีฐกานต์ บุญริ้ว นางเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล นางประภาศรี ชัยชิตาทร เป็นรองประธานฯ น.ส.พิม อัศวเหม เป็นเลขานุการ น.ส.ฉลวย หมุดธรรม เป็นเหรัญญิก นางบุษรินทร์ ศรีตระกูล เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก. นางอาภาพรรณ กันคล้อย นางวรรณศิริ ลิปิสุนทร นางเบญจวรรณ. และนางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ เป็นประชาสัมพันธ์ น.ส.สุนันท์ แดงกลิ่น เป็นนายทะเบียน นางพิทยา จันทร์จีน ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ นางอัญพร สุทธิโส เป็นปฏิคม นางวรรณาโพธิจันทร์ ฝ่ายวัฒนธรรม นางอาภรณ์ พานทอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม น.ส.นันทพร พิมพ์สุข และ นางบุษราพร เสียงดัง เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ปี2564-2568)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*