สังคมท้องถิ่น

4 สโมสรไลออนส์ สังกัดสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 2 จัดประชุมสามัญประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 3/2564-2565

4-%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 ก.ย.64 สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ สโมสรไลออนส์ราชประสงค์ กรุงเทพ และ สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ กรุงเทพ สังกัดสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 2 จัดประชุมสามัญประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 3/2564-2565 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง ซ.แสงชัย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ ไลออนส์ แสงอรุณ ภัคดี และคณะกรรมการบริหารภาค ปีบริหาร 2564-2565 เดินทางมาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ และร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 3/2564-2565

โดยมี นายปิยะศักดิ์ พู่พวงโชติภัทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม แต่งตั้ง เอ็ม ซี และเทลทวิสเตอร์ เอ็ม ซี แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธาน ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2564-2565 เหรัญญิกแถลงฐานะการเงินและรับรองงบการเงินของสโมสร จากนั้น ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ ไลออนส์ แสงอรุณ ภัคดี และคณะกรรมการบริหารภาค ปีบริหาร 2564-2565 เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ ยังได้มอบข้าวสาร และเงินอีกจำนวน 10,000 บาท ให้กับ ทางโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง นำไปมอบต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่สำโรง อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*