สังคมท้องถิ่น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ab

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด โดยมีนายสิรภพ ปรีดีกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มมีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีกิจกรรม รูปแบบการบริหารจัดเป็นแบบอย่างสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเป็นการเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้พนักงานเปลี่ยนนิสัย และพฤติกรรม ส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ต้นแบบฯ ในครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*