ตำรวจ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีรับ ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (ฝ่ายทหาร) ระหว่าง พลตรีประเทือง แก้วทุย ผู้ชำนาญการกองทัพบก กับพันเอกยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติรักษาความมันคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 11

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ ลำดับที่ 45 พันเอก ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (ตำแหน่งเดิม) เป็น พลตรีประเทือง แก้วทุย ผู้ชำนาญการกองทัพบก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และคำสั่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. ให้ พันเอกยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติรักษาความมันคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 11 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (ฝ่ายทหาร)

ทั้งนี้ในการจัดพิธีรับ ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ(ฝ่ายทหาร) ครั้งนี้ พลตรีประเทือง แก้วทุย ได้กล่าวส่งมอบการบังคับบัญชา และส่งมอบเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ จากนั้นพันเอกยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (ฝ่ายทหาร) ท่านใหม่ รับมอบเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ และกล่าวรับมอบการบังคับบัญชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี และร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*