สังคมท้องถิ่น

อบจ.ปากน้ำจัดกิจกรรมมอบชุดตรวจ ATK เชื้อโควิดด้วยตนเองภายใต้โครงการ ”เคาะประตูบ้าน” ให้กับกลุ่ม อสม.

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a

กิจกรรมการมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test kit) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 ต.ค.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test kit) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช นายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย สส.อัครวัฒน์ อัศวเหม สส.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ม.ล.สกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจน คณะผู้บริหาร สภา อบจ.สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และพี่น้อง อสม. ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าทุกท่าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านทุกภาคส่วนได้ทำงานกันอย่างหนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้มีการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอดเช่นกัน ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับหน่วยงาน สถานศึกษา พี่น้องประชาชน จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ประสานการดำเนินงานกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางหอการค้าฯ ได้มอบรถตรวจโควิดความดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงได้มอบอาหาร น้ำดื่ม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก เตียงผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ : Local Quarantine) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เฉพาะกิจ WHA บางปลา ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ และจากนั้นได้มีการจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชน จำนวน 484,000 โดส คิดเป็น 242,000 คน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 9 สิงหาคม – 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

จากการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและทุกภาคส่วน ผนวกรวมกับความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พี่น้อง อสม. ทุกท่าน ทำให้จังหวัดสมุทรปราการบ้านของพวกเรา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากวันละพันกว่าราย ลดลงเหลือสองสามร้อยราย แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็จะยังคงเดินหน้าร่วมป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับทุกท่านและทุกหน่วยงานต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดซื้อและส่งมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test Kit) หรือ ชุด ATK จำนวน 150,000 ชุด เพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นำไปใช้ในการดำเนินการเชิงรุกตามมาตรการ “เคาะประตูบ้าน” ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้มีการชี้แจงแนวทางในการดำเนินการให้แก่ทุกท่านไปแล้ว และนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมจะสนับสนุนและเคียงข้างทุกท่าน เช่นกัน คือ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในวันนี้ท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดสรรงบส่วนตัว มามอบเสื้อและหมวก อสม. ให้กับ อสม. สมุทรปราการ จำนวนกว่า 8,000 ชุด เพื่อสนับสนุนกิจการของ อสม. จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทนมอบ

ดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ในทุกการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ยินดีและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้านของทุกท่าน และทุกหน่วยงาน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*