สังคมท้องถิ่น

สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Kick-off ดูแลจิตใจ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick-off ดูแลจิตใจ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อคัดกรองความเสี่ยง เยียวยาจิตใจ ดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปสู่การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี และสามารถทำงานอย่างมีความสุข โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมการปฏิบัติการเชิงรุกการดูแลจิตใจ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” จังหวัดสมุทรปราการจังหวัด ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 – 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อคัดกรอง ประเมิน และเยียวยาสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อสม. สถาบันราชประชาสมาสัย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด บุคลากร ทางการแพทย์จำเป็นต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ต้องอยู่ภายใต้ ความเครียด จากความกดดันทั้งจากผู้ป่วย ญาติ และสังคมและต้องห่างจาก ครอบครัว อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าบุคคลอื่น จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจได้มากกว่าประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจเกิดความรู้สึกกดดัน ตึงเครียด โกรธ กังวลใจ กลัว หดหู่ ท้อแท้ และเหนื่อยล้าจากภาระงานที่ต้องเผชิญได้มากกว่าปกติ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ เป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพกาย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*