ทันข่าว

”มนัส โกศล” นำทัพแถลงการณ์เปิดตัวพรรคแรงงานสร้างชาติ ชูนโยบายปฎิรูปด้านแรงงาน

%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

”มนัส โกศล” นำทัพแถลงการณ์เปิดตัวพรรคแรงงานสร้างชาติ ชูนโยบายปฎิรูปด้านแรงงาน ลั่น พรรคมีความพร้อม

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. ที่ห้องจัดงานเลี้ยง ร้านอาหารครัวบุญเลิศ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำทัพแถลงการณ์ เปิดคัวผู้ร่วมก่อตั้งพรรคแรงงานสร้างชาติ โดยการรวมตัวของภาคประชาสังคม ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ประกันตน นักธุรกิจ นักกฎหมาย นักวิชาการ ที่มีแนวคิด และอุดมการณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ การยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ สร้างความเสมอภาค ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ตลอดจน การปฏิรูปประกันสังคม ปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงาน และส่งเสริมการศึกษา อาชีพ การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการจ้างงาน การลงทุนภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทาองเที่ยว โดยมีเป้าหมายพัฒนาและสร้างชาติอย่างยั่งยืน

โดยบรรยากาศในการแถลงการณ์ ได้มีการเสนอชื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค-รองหัวหน้าพรรค อย่างเป็นทางการ โดย คณะกรรมการสมาชิกพรรค มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อ นายมนัส โกศล นั่งหัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ พร้อมเสนอชื่อนายธนกิจ สาโสภา เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 นายปัญญา วันดี เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 2 นายประกาย วิเศษวิสัย เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 3 นายภาคภูมิ สุกใส เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 4 อีกทั้ง ได้มีการเสนอรายชื่อเลขาธิการพรรคตามลำดับ ได้แก่ นายวสันต์ พานเงิน เลขาธิการพรรค นายนภา วันดี รองเลขาธิการพรรค นายประทีป โมวพรหมานุช เหรัญญิกพรรค นายสายัณห์ เซ็งทรัพย์ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค นายนิกรณ์ ไผ่ตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายสมทรง การงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ โฆษกพรรค นายภานุ กล่อมจิตร์ รองโฆษกพรรค นายสุรเดช ลาชุม นายอัมพร ใหญ่จันทึก นายสุรพงษ์ พรมทะนา นายสัญชัย ธงวิลัย นางสาวบุญเรือน ฤกษ์นาวา และนายสมศักดิ์ วิชุพงษ์ เป็นกรรมการบริหารพรรค รวม 19 รายชื่อ ตามลำดับ

นายมนัส โกศล กล่าวว่า พรรคแรงงานสร้างชาติมีความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายพรรค ชูนโยบายขับเคลื่อนสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ปฎิรูปประกันสังคม ปรับปรุงกฎหมายแรงงาน พร้อมส่งเสริมการศึกษา การสร้างอาชีพ และส่งเสริมการจ้างงานตลอดจนมิติด้านอื่นๆ อีกทั้ง สมาชิกพรรคแรงงานสร้างชาติล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีทั้งผู้นำแรงงาน นักกฎหมาย นักวิชาการ และพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน และประชาชนผู้ใช้แรงงานตลอดจนพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*