สังคมท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายพันธมิตร

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายพันธมิตร เพื่อช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการเลือกตั้ง อบต. ที่จะเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง กิจกรรมหลัก ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือ และสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง กิจกรรมหลัก ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผ่านการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง //2. เพื่อกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทำให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใส และเที่ยงธรรม และ 3. เพื่อป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง รวมถึงการสังเกตการการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือชอบด้วยกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเครือข่ายอาสาสมัครของหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครอง โดยผ่าน อบต.จำนวน 25 แห่ง และเครือข่าย ศส.ปชต.อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ที่มีกำหนดการจัดเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*