สังคมท้องถิ่น

ผู้แทนคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการเข้ารายงานการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการปี 64-65

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2

ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดห้องทำงานให้ผู้แทนกรรมการ และคณะทำงานสมัขชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชาติ แก้วนุช และนายสุพิน อรุณสวัสดิ์ เข้ารายงานการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ โดยสมัชชามีเป้าประสงค์ดังนี้

กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีการดำเนินงานเป็นระบบ และเป็นพื้นที่กลาง สานพลังกับภาคีหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาวะในระดับจังหวัดร่วมกัน โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนา และขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นเรื่องร่วมของพื้นที่/สังคม จำนวน ๑ นโยบาย ได้แก่ประเด็น “ความมั่นคงทางอาหาร : อยู่ดี กินดี (สุขภาวะดี) ที่พอเพียงและปันสุข” รูปธรรมการขับเคลื่อน

มีการเข้าร่วมประชุมคู่ขนานสมัชชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 ระบบออนไลน์
เกิดการบริหารจัดการ และสรุปเป็นเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ในการขับเคลื่อนงานปี 2564 สมุทรปราการมีการทำงานเชิงพื้นที่ค่อนข้างยาก ด้วยสถาณกาณ์หลายอย่าง ที่เข้ามากระทบกับพื้นที่และทีมทำงาน เช่น การระบาดระลอก 4 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ โรงงานหมิงตี๊ เคมีคอล ไฟไหมและภาวะน้ำท่วม แต่คณะทำงานใช้ภาวะเหตุการณ์ ที่เป็นอยู่ประสานเชื่อมงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ฉีดพ้นแอลกอฮอล์ในชุมชนที่เป็นคัสเตอร์แห่งระบาด รับบริจาคเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคมอบให้กับ ครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด ประสานกับรพสต.ในกรณีมีเคสผู้ป่วยติดเชื้อแต่มีเด็ก มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร พื้นที่การติดเชื้อ เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือหรือประสาสัมพันธ์ข่าวสารได้ โดยมีประเด็นร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 3 ประเด็นดังนี้ การบริหารจัดการโรคระบาดแบบมีส่วนร่วม เช่น โรคโควิด-19 การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับวิกฤตโควิด การเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม และการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนทีมสมัชชาจังหวัดสมุทรปราการเต็มที่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*