ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-16

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงาน โครงการยกระดับ และสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564 และทบทวนแนวทางการพัฒนา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพลเมืองตื่นรู้ ในการดูแลตัวเอง ครอบครัว สังคม และมึส่วนร่วมกำหนดมาตรการต่างๆ ของชุมชนในการรับมือ กับการแพร่ระบาดของเชื้อโวรัสคโคโรนา 2019 โดยมี นางศรีประไพ กาญจนกันทร รองประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุพิน อรุณสวัสดิ์ คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดำเนินการประชุม นางอังคณา ขาวเผือก คณะทำงานกองเลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน ตัวแทน จากหน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสม้ชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับ การจัดประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงทางอาหาร อยู่ดี กินดี (สุขภาวะดี) ที่พอเพียงและปันสุข” โดยมีพื้นที่จัดกระบวนหรือเวทีของประชาชน เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมเพราะการรับรู้ และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ประเทศ ผ่านพ้นวิกฤติได้ โดยเฉพาะกลไกการทำงานพื้นที่ ระดับตำบล หมู่บ้านที่เข้มแข็งสามารถลุกขึ้นมาจัดการตนเองจนเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตนเองได้เป็นอย่างดี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวให้กำลังใจ คณะกรรมการ และคณะทำงาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความเข้มแข็ง ช่วยกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปสู่งานเชิงนโยบายสาธาณะ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาควิชาการได้ และให้ข้อคิดในการพัฒนา และการจัดการปัญหาของชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห็ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุกระดับของจังหวัดสมุทรปราดาร ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*