ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู ประกาศให้ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เทศบาลตำบลบางปู

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%83

เทศบาลตำบลบางปู ประกาศให้ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประสงค์ขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เทศบาลตำบลบางปู ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
1. เป็นเจ้าบ้าน หรือ เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางปู
2. มีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
3. เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีใบรายงานผลการตรวจสอบ RT-PCR (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564)
4. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการบำนาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 โดยอนุโลม

เอกสารหลักฐาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ (ผลการตรวจ RT-PCR)
4. สำเนาบัตรประจำตัวกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

ผู้ประสงค์ยื่นแบบลงทะเบียน สามารถติดต่อขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เทศบาลตำบลบางปู หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ QR code ตามภาพแนบท้ายนี้ ☎️ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2174-3390-99 ต่อ 1421, 1431 และ 1451 ในวัน เวลาราชการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*