ท้องถิ่น

นายก อบต.บางพลีใหญ่ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา อบต.บางพลีใหญ่

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87

นายก อบต.บางพลีใหญ่ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา อบต.บางพลีใหญ่ ภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 12 ด้าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ม.ค.65 นายสมจิตร ขวัญอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.วีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ การเปิดประชุมสภา ในครั้งนี้ มีวาระ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 12 ด้าน ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน

1. สร้างแนวร่วมการแก้ไขปัญหาในเชิงสาธารณสุข สาธารณูปโภคพื้นฐานกับนิติบุคคลของทุกหมู่บ้าน ตามกรอบที่กฎหมายกำหนดและครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะของทุกหมู่อย่างเป็นรูปธรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

2. จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และสายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

3. กำจัดวัชพืช และขุดลอกคลอง โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างเร่งด่วน และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

4. สร้างพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นศูนย์กลางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทันสมัย ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาพัฒนาการให้สมวัย

6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม กลุ่มองค์กร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก เยาวชน อปพร. รวมถึงส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

7. จัดระบบศูนย์ส่งกลับผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุในการเดินทางไปพบสถานพยาบาล

8. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

9. ขยายกรอบและเพิ่มศักยภาพ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่หน่าแน่นเพิ่มขึ้น

10. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมและสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

11. เร่งจัดทำประชาคมเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนองบประมาณในการสร้างเขื่อนกั้นคลอง เพื่อป้องกันน้ำท้วม ตลิ่งพังและเป็นพื้นที่สัญจรด้านคมนาคมของประชาชนบริเวณริมคลองทุกเส้นทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

12. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*