ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0-2

นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วย นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางถนอมศรี ทองเหลือ น.ส.เกศรินทร์ ชูไสว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู นายชลินทร จันทะพันธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู นางศรีรัตน์ เหลือสิน ตลอดจน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู เจจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*