สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯ เมืองปากน้ำ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานพรรณไม้งาม และมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87-2

วันนี้ (21 มกราคม 2565) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงานพรรณไม้งาม และมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโลตัสศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายวสันต์ รัตนวงศ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดสมุทรปราการ และนายสราวุธ จันไขสง ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโลตัสศรีนครินทร์ ร่วมแถลงข่าว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรของจังหวัดนับวันยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ การส่งเสริมการเกษตร จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นกิจกรรมการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูง ผลผลิตทางการเกษตรมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดใช้สารเคมี ทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาและอนุรักษ์พืชเฉพาะถิ่นของจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและชุมชน อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานยังขาดการส่งเสริมด้านการตลาดและขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การจัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลวิถีการตลาดและช่วยกระตุ้นให้สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้าง Story และความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป การจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2565 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้า Lotus ศรีนครินทร์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*