สังคมท้องถิ่น

พช.ประชุมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรี

%e0%b8%9e%e0%b8%8a-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด” ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วม

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และ

คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 50 คน โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ในเรื่องบทบาท ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้ การวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบล/อำเภอ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*