ท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-9

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอฯ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยก่อนวาระประชุม นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้แก่นางสาวมะลิเครือ ธนาปัญญารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษาใหม่ สำหรับวาระการประชุมเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

นอกจากนั้น ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งเรื่องการสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Thai QM และเรื่องการเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*