ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม และเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมมสรีระสังขาร

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2

คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม และเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

วันที่ 2 พ.ค.65 ที่ศาลาการเปรียญ จตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม และเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม โดยมี พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม และนายสมสมัย ใบทอง ไวยาวัจกร วัดพุทธภาวนาราม จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ พระสงฆ์จากวัดหนามแดง 4 รูป นำโดย ท่านพระครูวิทูรกิจจาทร (พระครูจาบ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนามแดง สวดสังคหะ พระครูศรีภาวนา วิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา พร้อมด้วย พระมหาประเสริฐ มหานาโค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุล คณะเจ้าภาพ นายไพบูลย์ กลิ่นเทพเกสร นายเฉลิม ชูบุญ และนายศรีสวัสดิ์ บ่อเงิน ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

โดยมี พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ คณะศิษยานุศิษย์พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ ครอบครัวตั้งเด่นไชย ครอบครัวคำแหง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี คณะกรรมการ พระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*