สังคมท้องถิ่น

ประชุมกรรมการแก้หนี้ครู

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายจิรพงศ์ ศุภศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสนา แจ่มเจริญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.วิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์ น.ส.บุญยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ ผอ.กลุ่มกฎหมาย และคดี นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์ ตัวแทนผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางณัฐณิช สอาดพงษ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

โดยประธานเปิดการประชุม และระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ที่ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. -15 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*