ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-2

วันที่ 15 พ.ค.65 ที่ศาลาการเปรียญจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และคณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา กันอย่างพร้อมเพรียง

โดย พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ถือเอาวันสำคัญดังกล่าวประกอบกุศลพิธี รำลึกบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติ โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN) สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ได้รับรองข้อมติให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*