ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้กำหนดจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a-2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้กำหนดจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ เพื่อร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏰เวลา ๑๐.๐๐ น.
🏫ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ชั้น ๒

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*