ข่าวประชาสัมพันธ์

สายการบินพร้อมด้วยผู้ให้บริการภาคพื้น และอากาศยาน พร้อมให้บริการผู้โดยสารมากขึ้น

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83

สายการบินพร้อมด้วยผู้ให้บริการภาคพื้น และอากาศยาน พร้อมให้บริการผู้โดยสารมากขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (BKK AOC) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสายการบินทั้งสิ้น 89 สายการบิน และสมาชิกสมทบที่เป็นบริษัทสนับสนุนธุรกิจการบินทั้งด้านให้บริการผู้โดยสารและอากาศยานอีก 16 บริษัท โดยทุกสายการบินได้เปิดให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถความสามารถในการทำการบิน โดยขอเพิ่มเที่ยวบิน (Frequency) และเพิ่มขนาดลำตัวของเครื่องบิน (Wide Body Aircraft) เพิ่มให้สอดรับกับการผ่อนปรนเงื่อนไขความมั่นคงทางชีวภาพ (Biosecurity) ของการเข้าประเทศไทยและประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันโดยกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาผ่อนผันการไม่ต้องมีวีซ่าเข้าประเทศของบางประเทศ ซึ่งเป็นสนับสนุนและสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ปัจจุบัน แต่ละสายการบินได้เริ่มนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการเช็คอินผ่านมือถือ (Mobile Check-in and Mobile Boarding Pass) กลับมาใช้ในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยได้ปรับเงื่อนไขของความมั่นคงทางชีวภาพเข้าไปด้วย และในส่วนของการใช้งานเช็คอินเคาน์เตอร์ เพื่อเช็คอินให้กับผู้โดยสารได้ทั้ง 318 เคาน์เตอร์ของ ทสภ. โดยแต่ละเคาน์เตอร์ได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องออกบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) และป้ายระบุสัมภาระลงทะเบียน (Baggage Identification Tag) ไว้ด้วยแล้วเช่นกัน

อนึ่ง ตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ร่วมกับผู้ให้บริการในการติดตั้งเครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS / Common Use Self Service) จำนวน 196 เครื่อง และเครื่องรับสัมภาระลงทะเบียนอัตโนมัติจำนวน 42 ชุด ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของการตรวจรับบัตรโดยสารนั้น เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางและเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้น

ตามที่ ทสภ. และผู้ให้บริการ ได้ดำเนินการปรับกายภาพของห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (Boarding Gate Hold Room) ให้สามารถใช้เป็น Common Use Baording Gate เพื่อเพิ่มพื้นที่พักรอผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่พักคอยได้สะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรที่นั่งก่อนขึ้นเครื่องบินแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Self Validation and Self-Boarding Gate System เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในแก่ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินเข้าเครื่องเองโดยลดการสัมผัส ทางคณะกรรมการฯ (BKK AOC) และแต่ละสายการบิน ได้เริ่มเข้าไปทดสอบระบบ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของความมั่นคงทางชีวภาพและความมั่นคงของประเทศปลายทาง โดยคาดว่า จะเริ่มใช้ได้เต็มรูปแบบในเวลาอันใกล้นี้ทางคณะกรรมการดำเนินการธุรกิจการบินกรุงเทพ และสมาชิกทุกภาคส่วนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็วขึ้นตามเงื่อนไขของความมั่นคงของแต่ละประเทศ และความมั่นคงทางชีวภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามบริบทการเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Travel) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association) หรือ ไออาตา (IATA)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*