สังคมท้องถิ่น

สคบ. กับ การควบคุมการโฆษณากัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อการ นันทนาการ

%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9-2

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มอบหมายให้ “คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค” จัดประชุม เพื่อศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับ “มาตรการควบคุมการโฆษณาจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ กัญชา กัญชง และ กระท่อม เพื่อนันทนาการ “ โดยที่ประชุมได้มีมติพิจารณา และศึกษาเฉพาะ มาตรการควบคุมการโฆษณาจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อการ “นันทนาการ” เท่านั้น เนื่องจาก กัญชา ประกอบด้วยสาร THC และ CBD ซึ่งมีทั้ง คุณ และโทษ ต่อร่างกาย ต่อการบริโภค

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ เปิดเผยต่อว่า ในส่วน “กัญชาทางการแพทย์” นั้น กระทรวงสาธารณสุข เป็น หน่วยงานโดยตรงที่จะพิจารณาออกมาตรการควบคุมมิให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายจาก กัญชาทางการแพทย์ โดยปัจจุบัน ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมกัญชา ให้เป็นสมุนไพรควบคุมบุคคลและพื้นที่ และกำหนดให้ กลิ่น, ควัน กัญชา กัญชง เป็นเหตุรำคาญ และ ร่าง พ.ร.บ กัญชา กัญชง อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร “ส่วน “กัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อการ นันทนาการ “ โดยเฉพาะการโฆษณาเชิญชวนให้มีการบริโภคสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับ กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการนันทนาการ นั้นยังไม่มี หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณาออก มาตรการควบคุม ดังนั้น สคบ. ในฐานะ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค จึงสมควรพิจารณาออกมาตรการควบคุมการโฆษณา กัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อการนันทนาการ

โดยให้เชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน (ผู้ประกอบธุรกิจกัญชา) และ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชงและกระท่อม มาให้ข้อมูล เพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ พร้อมให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า สคบ. กำลังพิจารณาดำเนินการ “มาตรการควบคุมการโฆษณาจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อการ นันทนาการ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องประชาชน

ไม่ให้ได้รับความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภคจากเหตุดังกล่าว โดยอาจจะ พิจารณาออกเป็น กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน มาตรา 22 , 23 แห่ง พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ต่อไป” นายวรเทพ กล่าวทิ้งท้าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*