ศาสนาและการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษ

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3-3

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้กับนักศึกษาเป็นประสบการณ์ตรง และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะนำไปใช้กับหน้าที่การงานประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยมี อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ มี อาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา ร่วมดูแลนักศึกษา มี Mr.Gyanandra Dewan และ Mr.Ralley A. Dayak เป็นวิทยากรเสริมสร้างทักษะ

ทั้งนี้ นักศึกษายังได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ทำให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร และร่วมกันถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริง เพื่อนำไปปรับปรุงการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*