ท้องถิ่น

นายก “ตู่” ระดมกึ๋นผู้นำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภาพรวมจังหวัด ปี 66-70

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b6%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

ที่ประชุมมี นายสุนทร ปานแสงทอง นายสมลักษณ์ ควรสงวน ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมตัวแทนจากคณะผู้บริหารงานท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งเทศบาล อบต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 2 เขต ร่วมถึงผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ในการระดมความคิด ความต้องการ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ท้องถิ่นตัวเองที่ดูแล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำเป็นแผนการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*