ศาสนาและการศึกษา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรม CSR ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%88-5

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรม CSR ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ คนในชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำจืด และฝั่งน้ำเค็ม จัดกิจกรรม CSR ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปะเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน โดยการนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนาน และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว สำหรับกิจกรรม CSR ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ในปีนี้ มีคณะผู้บริหาร พนักงาน เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัท ห้างร้าน อาทิ เช่น สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด, บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด, บริษัท เอสเอสยูที จำกัด, บริษัท วายเคเค ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด, บริษัท เซ้าอีสต์เอเชี่ยน แพคเกจจิ่ง แอนด์แคนนิ่ง จำกัด, บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด พร้อมด้วย ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์, นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล ตลอดจน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์, โรงเรียนพิบูลประชาบาล, โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) และพ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 กันอย่างคึกคัก

โดยมี ผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ รับการถวายเทียนพรรษา และผ้าป่าสามัคคี สำหรับ ยอดเงินจากการทำบุญ ในครั้งนี้ จำนวน 84,027บาท (แปดหมื่นสี่พันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ (เตาเผา) และซุ้มประตูวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม โดยบรรยากาศภายในงานมีเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ นำโดย นายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธาน อสม.หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ นางวิไลลักษณ์ ม่วงจะเรียน ประธานชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็ม มาอำนวยความสะดวกตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*