ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ประชุมคณะกรรมการชุมชน

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทและหน้าที่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้นำและแกนกลาง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาชุมชน 2. สำรวจค้นหาปัญหาในชุมชน วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น 3. เสนอแผนงานโครงการหรือความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนต่อเทศบาล 4. เสนอการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ร่วมมือกับประชาชนหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยวิธีการประชาธิปไต 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึก และร่วมใจกันพัฒนา 8. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน 9. คัดเลือกผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ ได้ฝ่ายละไม่เกิน 3 คน 10. ออกระเบียบชุมชนของตนเอง โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้และกฎหมายใดๆ 11. เผยแพร่ผลงาน ติดตามและรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์การต่างๆที่เข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนต่อเทศบาล 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและตามที่เทศบาลมอบหมาย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*