สังคมท้องถิ่น

เทศบาลนครสมุทรปราการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2566-2570

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง คณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ นายสมนึก เตรณานนท์ และนายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีข้าราชการเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้นำสถานการศึกษา ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนคร เข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก

ที่ประชุมได้มีการหารือเสนอแนวทางถึงระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยประชุมจะมีมติเห็นชอบตามหลักการตามที่คณะผู้บริหารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ตาม แต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดำเนินการตามแผนได้ คงต้องรอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลนครอีกครั้งว่า จะมีการปรับแผนดำเนินการอย่างใดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*