สังคมท้องถิ่น

AOT คว้าคะแนนคุณธรรมดีเด่นประจำปี 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

aot-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

ใน “ระดับ A” ด้วยคะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 91.58 คะแนน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น 3.67 คะแนน จากคะแนนของปีงบประมาณ 2564 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 87.91 คะแนน และในส่วนของผลคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม พบว่า ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 90.23 คะแนน ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ITA 2565 ITA DAY 2022 : Decade of ITA Journey เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*