กฎหมายน่ารู้

สคบ. พิจารณาออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการโฆษณา กัญชาเพื่อการนันทนาการ

%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม 1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สคบ. ได้มอบหมายให้ “คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับ ยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดแก่ ผู้บริโภค” พิจารณา เพื่อออกมาตรการหรือกฎกระทรวง เพื่อควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อการนันทนาการ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร กฎหมายว่าด้วยอาหารและยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

โดยวันนี้ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหาย หรืออันตราย อันเกิดแก่ “ผู้บริโภค” ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

โดยมีหน่วยงานเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลดังนี้ 1. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) 3. กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4. สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ เพื่อหามาตรการ

“ป้องกัน และควบคุม” การใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน เช่น การออกประกาศฯ เพื่อควบคุม การใช้กัญชาที่กำลังจะพิจารณาออกใช้บังคับ และความคืบหน้าในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติกัญชา กันชง พ.ศ…. ที่กำลังพิจารณาอยู่ในรัฐสภา ตามที่หน่วยงานของตนได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจง

สำหรับ “การควบคุมโฆษณาการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมหรือในทางนันทนาการ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ หรือยังไม่มีกฎหมายของหน่วยงานที่เข้าชี้แจงบังคับใช้ เป็นการเฉพาะ (ยกเว้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อ.ย) และเห็นด้วยที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะพิจารณาออก กฎกระทรวงโดยอาศัยมาตรา 22 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 เพื่อควบคุม การโฆษณา การใช้ กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมหรือในทางนันทนาการ แต่เนื่องจากยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้กัญชา ในทางที่ไม่เหมาะสม นอกเหนือจากทางการแพทย์ เช่น แพทย์สภา, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส), กรมสุขภาพจิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และดาราผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลและชี้แจงกับ สคบ. จึงให้เลื่อนการประชุมไปในนัดหน้า”

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความละเอียด และรอบคอบ ในการพิจารณาออกกฎกระทรวง เพื่อควบคุมการโฆษณาการใช้กัญชาเพื่อการนันทนาการ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*