ศาสนาและการศึกษา

อบรมเข้มครู ใช้สื่อออนไลน์ พัฒนาการสอนในยุคเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูโรงเรียนละ 1 คนจำนวน 72 โรง รวมทั้งสิ้น 72 คน โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ดร.คณาพร คมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน ปัญหาเด็กมีการเรียนรู้ลดลง (Learning Loss) เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบทั้งการเรียนหยุดชะงัก ความไม่พร้อมของผู้ปกครอง ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน ความรู้ก็อาจจะหายไป ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพยายามอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเรียนรู้และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาวะการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ความนิยมในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอฟพริเคชั่นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนทุกรายวิชาผลิตนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของตนเอง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้ง 3 สาระ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ก็เช่นกัน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ การทำบทเรียนออนไลน์และสื่อการสอนจะต้องทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงมีความสำคัญในการที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

โดยการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จัดการอบรมในรูปแบบการสร้างห้องเรียนให้สนุกกับสื่อออนไลน์สำเร็จรูป (Nearpod/Blooket/Top Worksheets) การนำเสนอแบบ interactive (Canva/Edquzzle) รวมถึงสอนการตัดต่อวิดีโออย่างสร้างสรรค์ และ Application สำหรับการศึกษา ซึ่งคาดว่าครูจะได้นำความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้การสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในยุคการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*