ศาสนาและการศึกษา

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98-3

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางกันตยา เจ๊เข็ม ตั้งเด่นไชย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคหบดีผู้ใจบุญ ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 35 ทุน และข้าวสารถุงละ 5 กิโล ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวง

โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนาเด็กติดตามดูแลความประพฤติ รวมถึงการปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึก รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้ง เพื่อให้คหบดีผู้ใจบุญ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยทางวัดพุทธภาวนาราม เป็นสื่อกลางในการประสาน ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ทำงานสงเคราะห์ และพัฒนาโดยตรงไปยังเด็ก และครอบครัว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*