ท้องถิ่น

อบต.บางโปรง จัดโครงการอบรมธรรมะในสถานศึกษา ประจำปี 2565

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดโครงการอบรมธรรมะในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บางโปรง

โดยมีนายปรีชา นิ่มเนียม รองนายก อบต.บางโปรง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายเชาว์ สมใจ นายก อบต.บางโปรง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

การจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เด็กมีเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ เสียสละ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และเด็กสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งภายในโครงการฯ มีกิจกรรมการอบรมธรรมะ ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง โดยพระวิทยากร พระสาโรจน์ ธีรภทฺโท แห่งวัดบางโปรง เรื่อง “การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุตจริต” และ “ความกตัญญูกตเวที ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*