ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเมืองเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะผู้บริหารงานเทศบาลตำบลบางเมืองพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มีการเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ที่ประชุมมี นายอนุชา นาคทิม รองประธานสภาฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 แทนนายจักรกฤษ์ ยั่งยืน ประธานสภาที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากป่วยกะทันหัน โดยมี นายอิทธิ ชูเรณู ปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการสภาฯ

โดยมีฝ่ายคณะนิติบัญญัตภายใต้การนำของ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง นายปาณาวัฒน์ อุทัยเลิศ และรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง การประชุมได้มีสมาชิกพร้อมฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม จำนวน 11 คน ขาดเพียง 1 คน คือ นายจักรกฤษ์ ยั่งยืน ที่ป่วยไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมได้มีการแจ้งถึงระเบียบวาระต่างๆ พร้อมแนะนำพนักงานที่มาบรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันมาจนได้เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 11คน และพนักงานรับโอนย้ายอีกจำนวน 2 คน

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องการทำงานเทศบาลที่ผ่านมา และการดำเนินงานต่าง ๆของเทศบาลในอนาคตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาล จากนั้นที่ประชุมได้ให้มีการรับรองญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมได้ขอมติรับรองโดยการยกมือก่อนจะมีการปิดประชุมสภาในเวลา 15.30 น.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*