กฎหมายน่ารู้

สคบ.พิจารณาออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการโฆษณากัญชา กัญชง เพื่อการนันทนาการ

%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7-2

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการป้องกัน หรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 8 / 2565

โดยมี นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ “ประธานคณะอนุกรรมการป้องกัน หรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค” ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ โดยวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ คือ “การออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการโฆษณากัญชา กัญชง เพื่อการนันทนาการ” (ต่อจากครั้งที่แล้ว)

วันนี้ที่ประชุมได้เชิญ หน่วยงาน มาให้ข้อมูลและความคิดเห็น (เพิ่มเติม) ดังนี้
1.แพทยสภา
2.กรมสุขภาพจิต
3.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

ภายหลังจากที่ประชุมฯได้รับฟัง ข้อมูลและความคิดเห็นจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันกัญชาเพื่อการแพทย์, องค์การอาหารและยา ( อ.ย. ) มาแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเกิดความรอบคอบ และเป็นการรับฟังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้เชิญ
1.บมจ.นุศาสิริ (ขยายธุรกิจมาทำเกี่ยวกับพืชกัญชา)
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
3.ดาราหรือ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด

ที่เชิญชวนโน้มน้าวให้ผู้บริโภคนำกัญชามาใช้เพื่อการนันทนาการ มาให้ข้อมูลก่อนที่จะ คณะอนุกรรมการฯ จะ นำความคิดเห็นของหน่วยงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงเพื่อควบคุมการโฆษณากัญชา กัญชงเพื่อการนันทนาการ ทั้งนี้ สคบ.จะได้นำร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว ออกประชาพิจารณ์ เพื่อออกเป็น “กฎกระทรวงเพื่อควบคุมการโฆษณาการใช้กัญชากันชงเพื่อการนันทนาการ” ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*