ศาสนาและการศึกษา

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565

%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%ad

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณอาคาร 1ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายสุรศักดิ์ คำนู, นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และนายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมทั้งประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีครั้งนี้

โดยพิธีในช่วงแรกเริ่มเวลา 09.30 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้มอบโล่พร้อมกล่าวชื่นชมผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 50 คน โดยมีนายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน

โดยในปี 2565 นี้ มีบุคลากรในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เกษียณอายุราชการรวมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเขตฯ 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 8 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน ครูผู้สอน 36 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน

จากนั้นเวลา 10.30 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียร มาจนถึงวันที่แต่ละท่านเกษียณอายุราชการ เป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดีและคุณค่าแก่การยกย่อง. ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจทั้งของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

โดยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวชื่นชมและยกย่องข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา งานครูและงานด้านการศึกษาเป็นงานสร้างสรรค์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุก ๆ ด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง ดังนั้น การที่ทุกท่านมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรม ดำรงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาหาความรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความชำนาญอย่างชาญฉลาด มีระบบ มีคุณธรรม ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ซึ่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมา จนครบเกษียณอายุราชการ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง

หลังเสร็จสิ้นพิธี ประธานพร้อมผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*