ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เทศบาลตำบลบางปู โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลบางปู

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดา เรืองแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลบางปู โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ มีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลบางปู เข้ารับการอบรม จำนวน 109 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมถึงพัฒนาศักยภาพการทำงานให้เป็นไปในทิศทาง ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพปฐมวัยวิถีใหม่ เข้าใจการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย รับรู้และเข้าใจการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูปฐมวัย ตลอดจนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะ EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปู

#เทศบาลตำบลบางปูสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*