สังคมท้องถิ่น

“อลงกรณ์” ควงรักษาการผู้ว่าเพชรบุรีตรวจความพร้อมมาตรการปัองกันน้ำท่วมเพชรบุรี

%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%b9

“อลงกรณ์” ควงรักษาการผู้ว่าเพชรบุรีนำทีมชลประทานตรวจความพร้อมมาตรการปัองกันน้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมเดินหน้าเพชรบุรีโมเดลพัฒนาอาชีพเกษตรกรบางครกสร้างแบรนด์4ผลิตภัณฑ์นำร่อง ”ไม้กวาด-เครื่องจักสาน-น้ำตาลมะพร้าว-ปลาสลิด”

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากนายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน

จากนั้นจึงเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานวัดเขาตะเครา และประตูระบายน้ำคลอง ดี.26 มีนางวันเพ็ญ มังศรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. นายชาญชัย อุ้มนุช นายก.อบต.บางครก นางบุษกร เอี่ยมเทศ รองนายก อบต. บางครก นายลม่อม เล็กสุก กำนันตำบลบางครก นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเพชรบุรี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ. ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันน้ำท่วมของชป.ที่14 โครงการชลประทานเพชรบุรีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

โดยนายอลงกรณ์ได้กล่าวแสดงความห่วงใยพี่น้องจังหวัดเพชรบุรี และขอบคุณที่กรมชลประทานโดยการสนับสนุนของจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นน้ำคืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ และอ่างเก็บน้ำห้วยผากซึ่งมีความจุ 710, 42 และ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับโดยพร่องน้ำอยู่ที่ระดับ 40-60% ของความจุเพื่อรองน้ำฝนที่จะตกชุกในเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือเป็นช่วงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งการขุดลอกผักตบกำจัดวัชพืชใน 19 คลองสายหลัก และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยง และปลายคลองเพื่อผันน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด นับเป็นครั้งแรกที่มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายเดือน

หลังจากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์พร้อมด้วยรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มทำไม้กวาดซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบางครกร่วมตัวกันผลิตไม้กวาดจากทางมะพร้าว และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบางครก ก่อนไปเยี่ยมกลุ่มทำน้ำตาลมะพร้าว และกลุ่มเลี้ยงปลาสลิด โดยนายอลงกรณ์กล่าวว่าจะเร่งเดินหน้าเพชรบุรีโมเดลในพื้นที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลมเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรโดยการสร้างแบรนด์และขยายตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์

สำหรับ4 ผลิตภัณฑ์นำร่องได้แก่ไม้กวาด, เครื่องจักสาน, น้ำตาลมะพร้าว และปลาสลิดโดยมอบหมายให้เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัดร่วมกับพัฒนาการจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาแบรนด์เพชรบุรีดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตสู่เกษตรมูลค่าสูง และBCG โมเดลของรัฐบาล.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*