สังคมท้องถิ่น

โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทำฟันฟรีให้กับชุมชนตำบลบางด้วน

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2565 ณ วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชัย เมฆศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยปลัด อบต.นายสาโรจน์ ชาติพราหมณ์ เข้าร่วมกิจกรรม และมีนายวันชัย ลิ้มมณี หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านทันตสาธารณสุขและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และชุมชนอีกด้วย

ซึ่งหน่วยทันตกรรม กฟผ. ในครั้งนี้ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางด้วน ซึ่งเป็นชุมชนรอบ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยจะให้บริการด้านทันตกรรมต่างๆ เช่น การตรวขสุขภาพช่องปาก การขูดหินปูน และการถอนฟัน ซึ่งให้บริการทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การบริการด้านทันตกรรมดังกล่าวนั้น ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้ให้บริการทันตกรรมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในชุมชนตำบลบางด้วน อาทิ วัดบางด้วนนอกที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการ คณะทำงานจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบริการผู้เข้ารับการรักษา ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งคณะทำงานจากหน่วยงาน กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*