สังคมท้องถิ่น

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดการประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่ว ครั้งที่ 4

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการคลินิกโรคจากการทำงานระยะที่ 16 ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่ว ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษตะกั่ว ให้แก่ บุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และฝ่ายบุคคล ซึ่งมีการประชุมวิชาการมาตั้งแต่ ปี 2559 โดยจัดทุก 2 ปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และครบ 10 ปี ในการดำเนินงานเกี่ยวกับควบคุมป้องกันโรคพิษตะกั่วของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งมีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เชียวชาญโรคพิษตะกั่ว” ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม โดยมี นายแพทย์เสาร์ ปัญจพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่ว ครั้งที่ 4 โดยมี แพทย์หญิงเกศ ชัยวัชราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี นายบุญชั้น ลำพองชาติ รองปลัดเทศบาลตำบลบางปู กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธรณสุข เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฝ่ายบุคคลและผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนนามัยประจำสถานประกอบการ จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม

โดยหัวข้อการประชุมวิชาการ จะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง การกำกับดูแลตามกฎหมายเพื่อความปลิดภัยของคนทำงานหลอมตะกั่วและประชาชน หัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลโรงงานหลอมตะกั่วตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายธวัชชัย ยงเนตร วิศวกรโลหการชำนาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายนันทศักดิ์ หารดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลโรงงานหลอดตะกั่วตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวเย็นฤดี แสงเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตลอดจน การอภิปรายเรื่องการดูแลสุขภาพคนทำงานหลอมตะกั่วในโรงงานอุตสาหกรรม หัวข้อเรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตะกั่วในเลือด โดย นางสาวดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงเกศ ชัยวัชราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ มาบรรยายในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติการดูแลสุขภาพคนทำงานสัมผัสสารตะกั่วในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวเย็นฤดี แสงเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ และอภิปรายเรื่อง การดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษตะกั่วในสถานประกอบการ โดย นายทวี คงนุช ผู้จัดการอาวุโสด้านความปลอดภัย บ.สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด และ นางสาวมินทร์ลดา นนทพัฒน์ทิพกร ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ดำเนินการอภิปรายโดย นางกศินันท์ กิตติธนาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนำเสนอศึกษากรณี โรคพิษตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในเด็ก จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยแพทย์หญิงเกศ ชัยวัชราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการตรวจตะกั่วในสภาพแวดล้อมการทำงาน จากสถาบันราชประชาสมาสัย และโรคพิษตะกั่วในเด็ก จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*